Kurs trenerski w Kutnie (9-11 stycznia 2015 r.)

 

Zapraszamy na kurs trenerski organizowany przez Polski Związek Baseballu i Softballu (PZBall) oraz Mała Ligę.

Kurs dla przyszłych trenerów baseballu i softballu odbędzie się 9-11 stycznia 2015 r. w Centrum Małej Ligi Baseballowej w Kutnie (Al. Malej Ligi 1, 99-300 Kutno).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE:
Do kursu mogą przystąpić osoby, które:
– ukończyły 18 lat;
– posiadają co najmniej wykształcenie średnie;
– posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40).

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO KURSU:
Do 28 grudnia 2014 r. należy przesłać na adres mailowy trener.pzball@gmail.com:
1) Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
doc formularz_zgloszeniowy_kurs_trenerski_styczen_2015
2) potwierdzenie wpłaty 140 zł na konto Polskiego Związku Baseballu i Softballu
(PKO BP XV O/Warszawa – nr konta: 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145)
3) Zdjęcie legitymacyjne potrzebne do wyrobienia zaświadczenia trenerskiego

9 stycznia 2015 r. (pierwszy dzień kursu) należy dostarczyć:
1) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego
(przydatna informacja: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/)
2) świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne
3) oryginał formularza zgłoszeniowego

Kurs trenerski będzie uprawniał do prowadzenia drużyn uczestniczących w rozgrywkach Polskiego Związku Baseballu i Softballu przez 2 lata na wszystkich szczeblach rozgrywkowych PZBall oraz Małej Ligi.

Wszystkie osoby, które ukończą kurs, otrzymają zaświadczenie uprawniające do wydania licencji trenerskiej przez PZBall oraz certyfikat trenera Małej Ligi.

Ze względu na limit miejsc (50 miejsc) decyduje kolejność zgłoszeń.

– Mała Liga i Polski Związek Baseballu i Softballu zapewnia bezpłatne zakwaterowanie w dniach 9-11 stycznia, w Centrum Małej Ligi w Kutnie;
– wyżywienie uczestników na koszt własny;
– uczestnicy szkolenia powinni posiadać strój sportowy na salę oraz sprzęt sportowy (rękawica).

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Piątek, 9.01.2015
17:00-20:00 – Zajęcia w grupach

Sobota, 10.01.2015
9:00-13:00 – Zajęcia w grupach
13:00 – przerwa
14:00-18:00 – Zajęcia w grupach

Niedziela, 11.01.2015
09:00-12:00 – Zajęcia w grupach

KONTAKT:
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
– e-mail: trener.pzball@gmail.com
– tel. 506 020 828 (Jan Zbaraż) , 605315853 ( Arkadiusz Żurkowski), 791 871 973 (Łukasz Tur)

 

kurs_trenerski-300x225

 

 

 

 

 

About the Author

By lukasz / Administrator, bbp_keymaster on paź 17, 2014

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL