Zaproszenie na Walny Zjazd Sprawozdawczy PZBall

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2023 roku Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu  podjął uchwałę nr 14/2023 o zwołaniu Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZBall, na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek) w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie:

  • I termin godz. 18.30
  • II termin godz. 19.00

W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą delegaci reprezentujący każdego z członków PZBall, każdy z głosem stanowiącym, w liczbie określonej uchwałą nr 13/2023 Zarządu PZBall z dnia 19.06.2023r. w sprawie przydziału mandatów dla członków PZBall na Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie , w terminie do dnia 28.06.2023 r., do PZBall kwestionariusza ze wskazaniem osoby/osób (zgodnie z liczbą przyznanych mandatów), które z ramienia Państwa organizacji będą brać udział w Walnym Zjeździe.

W trakcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZBall przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

W związku z powyższym prosimy o wskazanie w terminie do 28 czerwca 2023 r. ewentualnych kandydatów Państwa organizacji na Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W załączeniu przekazujemy kwestionariusze zgłoszeniowe delegatów na Walny Zjazd i kandydatów do organów PZBall. Wypełnione kwestionariusze prosimy odesłać na adres pzball@baseballsoftball.pl 

W załączeniu przesyłamy projekt porządku oraz regulaminu obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczego.

Polski Związek Baseballu i Softballu informuje, że uczestnictwo w Walnym Zjeździe Delegatów odbywa się na koszt instytucji delegującej.

Z poważaniem

/-/ Paweł Szczepanik

Prezes Związku

Załącznik – Projekt porządku i regulaminu obrad

Załącznik – przydział mandatów

About the Author

By Pawel Szczepanik / Administrator on Jun 20, 2023

en_USEN
pl_PLPL en_USEN