Komunikat

Do wszystkich klubów baseballowych i softballowych biorących udział w rozgrywkach ligowych pod patronatem PZBall w sezonie 2012.

W związku z licznymi uwagami kierowanymi do PZBall oraz Kolegium Sędziów, a dotyczącymi spraw związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem zawodów baseballowych i softballowych, Zarząd Kolegium Sędziów informuje, iż od sezonu 2012 sędziowie wyznaczeni do prowadzenia tychże zawodów zobowiązani zostaną do zwracania szczególnej uwagi na następujące sprawy:

I. PRZYGOTOWANIE BOISKA DO GRY.

1. Wszystkie linie wyznaczające pole gry są liniami prostymi, o  grubości nie przekraczającej 12 cm.

2. Linie boczne /foul line/ są wewnętrzną częścią boiska i powinny przebiegać przez 1 i 3 bazę w taki sposób aby zewnętrzna krawędź linii  pokrywała się z zewnętrznąkrawędzią bazy.

3. Pomiędzy bazami : domową i pierwszą , od połowy dystansu tj. 13.72 m powinna być wyznaczona linia tworząca „korytarz” o szerokości 91.5 cm na zewnątrz od linii bocznej /grubość dodatkowej linii  zalicza się szerokości korytarza/. – zgodnie z §IV pkt 4 Regulaminu Rozgrywek PZBall.

4. Stanowisko pałkarza ma wymiary 122cm/183cm  licząc zewnętrzne krawędzie.

Komentarz :

W przepisach wydanych w 2009 r. przez PZBall wkradła się pomyłka dotycząca tych wymiarów stąd konieczność skorygowania jej. Pozostałe wymiary, a także właściwy układ batter-box-ów oraz stanowiska dla łapacza są podane prawidłowo.

5. Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek  §V pkt 13 każde boisko musi być wyposażone w tablicę informującą o aktualnym wyniku.

6. Przed rozpoczęciem zawodów organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca pracy sędziego- zapisowego tj. stolik, krzesło, a w razie złych warunków atmosferycznych zadaszenia np. parasola.

Komentarz :

Zasady te dotyczą /baseball pkt 1-6, softball  pkt 1,2,5,6/.
Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZBall § IV pkt 9 w razie stwierdzenia w/w nieprawidłowości sędzia główny nakaże organizatorowi usunięcie ich w ciągu 15 minut. Niewykonanie żądania sędziego skutkuje niedopuszczeniem boiska do gry – zostaje przyznany walkower na korzyść zespołu gości.

II. STROJE SPORTOWE ZAWODNIKÓW.

1. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania jednolitych strojów sportowych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w przepisach gry w baseball /§1 pkt 11/ oraz  w przepisach gry w softball /§ 3 Sek.8/.

Komentarz :

W ostatnich latach nagminnym stało się używanie przez zawodników, podczas rozgrywek klubowych strojów w różnych kolorach i odcieniach, a szczególnie różnokolorowych czapeczek / np. reprezentacji Polski /.Widok takiej drużyny czy drużyn na boisku, nie tylko powoduje niezbyt pożądane odczucia u kibiców i innych obserwatorów ale stoi w jaskrawej sprzeczności z przepisami gry. Jeśli oczywistym jest w ocenie sędziego, że inny kolor wyróżniający czapeczkę – daszek, koszulkę lub spodnie wynika ze zużycia, zawodnik nie będzie ponosił żadnych konsekwencji.

W sezonie 2012 zawodnik, który złamie powyższe reguły będzie karany upomnieniem/ zgodnie z § VI pkt 6 i 7 Regulaminu Rozgrywek/ wraz ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z  takiej kary. Dotyczy to Ekstraligi Baseballu oraz PLSK.

Od sezonu 2013 przepis 1.11 stosowany będzie w pełnym jego znaczeniu i dotyczyć będzie wszystkich lig organizowanych pod patronatem PZBall czyli karą za złamanie tego przepisu będzie niedopuszczenie zawodnika do gry, a nie jak w 2012 r. upomnienie.

Pozostałe przepisy dotyczące stroju pozostają w mocy zgodnie z przepisami gry.

Przykład:

Dwumecz Ekstraligi. Drużyna gości liczy tylko 9 zawodników (brak rezerwowych), z czego jeden z nich ma spodnie w innym kolorze niż jego koledzy z zespołu. Zawodnik dostaje upomnienie, zostaje jednak dopuszczony do meczu. Ponieważ miał już jedno upomnienie na swoim koncie, automatycznie zostaje odsunięty od jednego, kolejnego meczu. Ze względu na brak wystarczającej liczby zawodników w drugim meczu, zostaje przyznany walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

2. Od sezonu 2012 Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu dopuszcza umieszczanie naszywek lub wzorów będących komercyjną formą reklamy np. sponsora na strojach zawodników / koszulki, kurtki, czapki/  z zachowaniem warunków określonych w przepisach gry 1.11 e.

III. INNE

1. Przed rozpoczęciem zawodów organizator zobowiązany jest do wskazania osoby odpowiedzialnej za opiekę medyczną oraz podania imienia i nazwiska sędziemu zapisowemu, który umieszcza je w protokole meczowym/ §5 pkt 13 Regulaminu Rozgrywek/. Sędzia główny ma za zadanie jedynie upewnić się, czy osoba odpowiedzialna za udzielenie pomocy medycznej jest obecna na stadionie przed rozpoczęciem meczu. W interesie organizatora natomiast leży upewnienie się, iż dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia oraz odpowiednio wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

Wszelkie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego niedopełnieniem obowiązku zapewnienia prawidłowej opieki medycznej ciążą na organizatorze.

2. O wycofaniu kontuzjowanego zawodnika z gry decyduje sędzia po zasięgnięciu opinii obsługi medycznej /§V pkt 11 Regulaminu Rozgrywek /.

3. Zgodnie z § V pkt15 Regulaminu Rozgrywek 15 min przed rozpoczęciem meczu obie drużyny powinny być obecne na boisku.

Komentarz :

Nieobecność zawodnika w momencie sprawdzania wszystkich dokumentów tj. licencji, badań, listy startowej oraz ubezpieczenia drużyny skutkuje niedopuszczeniem tego zawodnika do gry w tym meczu /dotyczy rozgrywek baseballu/. Sprawdzanie w/w dokumentów powinno się odbyć 15 min przed godziną rozpoczęcia meczu.

Kierownik drużyny lub trener zobowiązany jest przedstawić dokumenty w sposób uporządkowany i tylko tych zawodników, którzy biorą udział w danym meczu.

4. W czasie trwania zawodów baseballowych/ sofballowych, zawodników/czki, trenerów, kierowników drużyn, którzy są ubrani  w stroje sportowe obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Komentarz :

Wszyscy wyżej wymienieni są przedstawicielami nie tylko swoich środowisk lokalnych ale również całego środowiska baseballowo – softballowego w naszym kraju. Stąd wynika szczególna dbałość o wizerunek postrzeganie Nas przez innych / obserwatorów, kibiców itp./.

Zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn palący tytoń w bezpośrednim obrębie boiska /np. w, obok, za dugoutem dla zawodników lub innym  widocznym miejscu / zostaną ukarani upomnieniem lub usunięciem z boiska.

Z poważaniem

Zarząd Kolegium Sędziów PZBall

About the Author

By Piotr apaj / Editor, bbp_participant on lut 15, 2012

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL