Kurs trenerski we Wrocławiu

Zapraszamy na kurs trenerski  organizowany przez Polski Związek Baseballu i Softballu (PZBall).

 

Kurs dla przyszłych trenerów baseballu i softballu odbędzie się 11-12 stycznia 2014 r. we Wrocławiu w Szkole Podstawowej nr 44 (ul. Wilanowska 31, Wrocław).

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE:

Do kursu mogą przystąpić osoby, które:

– ukończyły 18 lat;

– posiadają co najmniej wykształcenie średnie;

– posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.  U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40)

 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO KURSU:

Do 4 stycznia 2014 r. należy przesłać na adres mailowy trener.pzball@gmail.com:

1)      Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

doc formularz_zgloszeniowy_kurs_trenerski_styczen_2014

2)      potwierdzenie wpłaty 100 zł na konto Polskiego Związku Baseballu i Softballu

(PKO BP XV O/Warszawa – nr konta: 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145)

3)      Zdjęcie legitymacyjne potrzebne do wyrobienia zaświadczenia trenerskiego

 

11 stycznia 2014 r. (pierwszy dzień kursu) należy dostarczyć:

1)       zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego

(przydatna informacja: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/)

2)      świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne

3)      oryginał formularza zgłoszeniowego

 

Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy z zagranicy.

 

Kurs trenerski będzie uprawniał do prowadzenia drużyn uczestniczących w rozgrywkach Polskiego Związku Baseballu i Softballu przez 2 lata na wszystkich szczeblach rozgrywkowych.

 

Wszystkie osoby, które ukończą kurs, otrzymają zaświadczenie uprawniające do wydania licencji trenerskiej przez PZBall.

 

Ze względu na limit miejsc (50 miejsc) decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KONTAKT:

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

– e-mail: trener.pzball@gmail.com

– tel. 506 020 828 (Jan Zbaraż) lub 791 871 973 (Łukasz Tur)

 

kurs_trenerski

About the Author

By lukasz / Administrator, bbp_keymaster on Dec 21, 2013

en_USEN
pl_PLPL en_USEN